ALGEMENE VOORWAARDEN

voor begeleiding, groepen, cursussen en workshops

artikel 1 definities

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtnemer
Karen Koole, die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden van diensten;

Opdrachtgever
De persoon, onderneming of instantie die de opdracht voor de werkzaamheden verstrekt;

Diensten
Alle door opdrachtnemer aan de opdrachtgever geleverde producten en diensten waaronder coaching en andere vormen van begeleiding (w.o. groepen en training), dan wel advisering, alles in de ruimste zin des woord, alsmede alle andere ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden van welke aard dan ook, uitgevoerd in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van opdrachtgever zijn verricht;

Klant
Degene die deelneemt aan een begeleidings-, advies- of coach/trainingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is.

artikel 2 toepasselijkheid van deze voorwaarden

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij opdrachtnemer diensten aanbiedt of levert. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen;
 

2. Niet alleen opdrachtnemer maar ook alle personen of ondernemingen die bij de uitvoering van enige opdracht voor de opdrachtgever zijn betrokken, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen;

3. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de opdrachtgever.

artikel 3 INSCHRIJVINGEN

1. Toelating wordt eenzijdig door Karen Koole vastgesteld en daarmee al dan niet mogelijk gemaakt;

2. Activiteiten worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen;

3. Deelname is geadministreerd op volgorde van binnenkomst van betaling.

artikel 4 Annulering en wijziging van begeleiding & activiteiten

1. Een begeleidings- of coachingsessie kan tot 24 uur van te voren zonder financiële gevolgen worden afgemeld of verzet. Bij latere afmelding is betaling van het volledige bedrag verplicht;

2. Annulering/verzetten groep/trainingen en workshops.
– Bij annulering tot 8 weken voor de geplande aanvangsdatum van de groep/training /cursus : geen kosten.
– Bij annulering tussen 8 en 4 weken voor de geplande aanvangsdatum van de groep/training /cursus 50 % van de groep/training /cursuskosten.
– Bij annulering binnen 4 weken voor de aanvangsdatum van de groep/training / cursus: 
100 % van de groep/training /cursuskosten, indien er geen vervangende data worden vastgesteld.

50 % van de groep/training /cursuskosten, indien er tevens vervangende data worden vastgesteld.

artikel 5 betaling

1. Cliënten en deelnemers dienen het gehele bedrag binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen tenzij er met Karen Koole – schriftelijk of per email – een andere regeling is overeengekomen;

2. Betaling in termijnen is bespreekbaar. Bij betaling in meer dan twee termijnen wordt er een kostentoeslag van 5% gerekend. De overeengekomen termijnen worden schriftelijk of per email vastgelegd.

artikel 6 uitvoering van de opdracht

1. Indien Karen Koole haar verplichtingen niet kan nakomen vanwege omstandigheden die bij het tot stand komen van de overeenkomst niet bekend waren, heeft zij het recht e.e.a. zodanig te wijzigen dat uitvoering mogelijk wordt;

2. Karen Koole streeft ernaar om geplande activiteiten te allen tijde door te laten gaan. Wanneer door omstandigheden een bepaalde activiteit niet door zal kunnen gaan, zal zij zorg dragen voor een vervangende datum voor deze activiteit;

3. Mocht het niet mogelijk zijn om deze vervangende datum aan te bieden, dan heeft deelnemer recht op restitutie voor het gemiste deel van de activiteit;

4. Alleen door Karen Koole vastgestelde (zwaarwegende) redenen, kan een deelnemer recht tot verdere deelname aan een activiteit worden ontzegd. Het kan hier gaan om bescherming van de deelnemer zelf of om bescherming van de trainer. Het kan ook gaan om het functioneren van de overige deelnemers en het kunnen voldoen aan hun reële verwachtingen van de groep/training/cursus.

artikel 7 geheimhouding

1. Karen Koole heeft geheimhoudingsplicht. Gevoerde gesprekken en groepssessies zijn vertrouwelijk. Overleg met derden kan alleen plaatsvinden met toestemming van de client. Een uitzondering hierop is intercollegiaal overleg, waarbij privacy van de besproken casus wordt gerespecteerd;

2. Deelnemers verplichten zich tot geheimhouding naar derden, van alle informatie die zij tijdens de groeps- en trainings bijeenkomsten ontvangen en waarvan de deelnemers het vertrouwelijke karakter moeten begrijpen.

artikel 8 aansprakelijkheid

1. Karen Koole kan niet aansprakelijk gesteld worden voor letsel of schade van welke aard dan, ook dat volgt ná of naar aanleiding van haar begeleiding.

2. Karen Koole kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor het welbevinden van een cliënt.

artikel 9 klachten

1.  Karen Koole streeft ernaar om zo goed mogelijk tegemoet te komen aan hetgeen is afgesproken met cliënten/ deelnemers ten aanzien van begeleiding en coaching of andere activiteiten. Karen vindt het dan ook belangrijk dat cliënten en deelnemers tevreden zijn over de geleverde diensten. Toch kunnen er dingen mis gaan of anders lopen dan verwacht. Dat kan aanleiding geven tot een klacht. Het is voor beide partijen van belang om te weten waarover men niet tevreden is. Dan kan er samen naar een oplossing worden gezocht. Bovendien kan Karen
daardoor ook de kwaliteit van haar dienstverlening verbeteren op punten waar dat nodig blijkt te zijn;

2. Een klacht kan op de volgende manieren worden ingediend:
– Per e-mail naar contact@karenkoole.nl 
– Telefonisch via telefoonnummer 0642150399

artikel 10 wijziging algemene voorwaarden

1. Wijzigingen van deze Algemene Voorwaarden zijn voorbehouden aan Karen Koole;

2. Indien de Algemene Voorwaarden worden gewijzigd ontvangt de actieve deelnemer hier bericht over en dient deze de nieuwe Algemene Voorwaarden te accepteren;

3. Een actuele versie van de Algemene Voorwaarden zal ten allen tijde beschikbaarzijn op de website www.karenkoole.nl;

4. Deze Algemene Voorwaarden zijn voor het laatst herzien op 14 februari 2020.